Llegenda:
 1. Mòdul formatiu Mòdul formatiu
 2. Unitat formativa Unitat formativa

ABALISAMENT DE PISTES, SENYALITZACIÓ I SOCORRISME EN ESPAIS ESQUIABLES

 • Desplaçar-se pel mig nevat executant tècniques d'esquí alpí per prevenir accidents i rescatar víctimes en espais esquiables
 • Rescatar accidentats en espais esquiables, en transports mecànics per cable i en allaus

ACABAT DE PELLS

 • Preparar pells per al seu acabament
 • Preparar productes per al tractament de les pells
 • Realitzar l'acabament de les pells

ACABATS DE FUSTERIA I MOBLE

 • Preparar el suport i posar a punt els productes i equips per a l'aplicació de l'acabat.
 • Realitzar el tintat, acabats especials i decoratius.

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT

ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM

ACTIVITATS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE MÀQUINES, EQUIPS I INSTAL·LACIONS DEL VAIXELL

 • Realitzar operacions auxiliars de manteniment del motor principal del buc i els seus sistemes, i les guàrdies en la sala de màquines
 • Realitzar operacions bàsiques de manteniment de màquines auxiliars i elements i equips del buc a flor d'aigua i en sec

ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA.

ACTIVITATS AUXILIARS EN APROFITAMENTS FORESTALS

 • Recol·lectar fruits, llavors, bolets, plantes i altres productes forestals comercialitzables

ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE FORESTS.

ACTIVITATS AUXILIARS EN FLORISTERIA

ACTIVITATS AUXILIARS EN RAMADERIA.

 • Realitzar operacions auxiliars de maneig de la producció en explotacions ramaderes. .

ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA.

ACTIVITATS AUXILIARS I DE SUPORT AL BUC EN PORT

 • Col·laborar en el manteniment i l'arranjament d'un vaixell de pesca
 • Col·laborar en les maniobres de càrrega, descàrrega i trasllat del vaixell al port
 • Efectuar els treballs d'arranjament, manteniment, manipulació i reparació dels elements pesquers, durant l'estada del vaixell al port

ACTIVITATS D'ENGREIXAMENT D'ESPÈCIES AQÜÍCOLES

 • Executar activitats d'engreix de peixos i crustacis en instal·lacions a terra

ACTIVITATS D'EXTRACCIÓ I RECOLLIDA DE CRUSTACIS ADHERITS A LES ROQUES

ACTIVITATS DE CULTIU DE PLÀNCTON I CRIA D'ESPÈCIES AQÜÍCOLES

 • Realitzar activitats de cultiu de larves, postlarves, llavors i alevins
 • Realitzar activitats de cultiu de plàncton

ACTIVITATS DE FLORISTERIA

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ACTIVITATS DE GESTIÓ DEL PETIT COMERÇ

 • Impulsar i gestionar un petit comerç de qualitat
 • Organitzar i animar el punt de venda d'un petit comerç
 • Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització

ACTIVITATS DE NATACIÓ

ACTIVITATS DE VENDA

ACTIVITATS EN PESCA AMB ARTS DE FONS I PESCA DE MARISC, I EN TRANSPORT MARÍTIM

 • Realitzar les activitats extractives de la pesca i marisqueig flotant amb arts menors, nanses i equips de marisqueig

ACTIVITATS EN PESCA DE PALANGRE, ARROSSEGAMENT I CÈRCOL, I EN TRANSPORT MARÍTIM

 • Realitzar les activitats extractives de la pesca anb palangre, arrossegament i cèrcol

ACTIVITATS FUNERÀRIES I DE MANTENIMENT EN CEMENTIRIS

ACTIVITATS PER AL JOC EN TAULES DE CASINOS

 • Conduir els jocs de la ruleta americana i la ruleta francesa
 • Realitzar operacions complementàries a la conducció de jocs de taula en casinos

ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES PER INSTAL · LACIONS AQÜÍCOLES I RECOL·LECCIÓ DE RECURSOS

 • Realitzar intervencions hiperbàriques fins a una pressió màxima de 4 atmosferes

ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES

 • Configurar i explotar sistemes informàtics
 • Configurar i gestionar la base de dades
 • Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades

ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INTERNET

 • Instal·lar, configurar i administrar el programari per gestionar un entorn web
 • Instal·lar, configurar i administrar serveis de missatgeria electrònica
 • Instal·lar, configurar i administrar serveis de transferència d'arxius i multimèdia

ADMINISTRACIÓ I DISSENY DE XARXES DEPARTAMENTALS

 • Administrar la infraestructura de xarxa telemàtica
 • Coordinar la implantación de la infraestructura de xarxa telemàtica
 • Dissenyar la infraestructura de xarxa telemática

ADMINISTRACIÓ I PROGRAMACIÓ EN SISTEMES DE PLANIFICACIÓ DE RECURSOS EMPRESARIALS I DE GESTIÓ DE RELACIONS AMB CLIENTS

 • Administrar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
 • Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
 • Realitzar i mantenir components de programari en un sistema de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients

AFINACIÓ I HARMONITZACIÓ DE PIANOS

 • Afinar pianos
 • Avaluar l'estat del piano
 • Substituir les peces o elements del mecanisme del piano i preparar-lo per a la seva intervenció

AGRICULTURA ECOLÒGICA

AIXECAMENTS I REPLANTEIGS

 • Realitzar replanteigs de projectes
 • Realitzar treballs de camp per a aixecaments
 • Realitzar treballs de gabinet per a aixecaments

ALLOTJAMENT RURAL

 • Gestionar i comercialitzar serveis propis de l'allotjament rural
 • Preparar i servir esmorzars, elaboracions culinàries senzilles i plats significatius de la zona

AMARRATGE DE PORT I MONOBOIES

ANIMACIÓ FÍSIC-ESPORTIVA I RECREATIVA

ANIMACIÓ FÍSIC-ESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

 • Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics i col·laborar en competicions recreatives i esdeveniments físic-esportius i recreatius per a usuaris amb discapacitat física
 • Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics i col·laborar en competicions recreatives i esdeveniments físic-esportius i recreatius per a usuaris amb discapacitat visual
 • Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions i col·laborar en competicions recreatives i esdeveniments físic-esportius i recreatius per a usuaris amb discapacitat intel·lectual

ANIMACIÓ MUSICAL I VISUAL EN VIU I EN DIRECTE

 • Realitzar sessions d'animació musical en viu i en directe integrant elements luminotècnics, escènics i visuals
 • Realitzar sessions d'animació musical en viu integrant elements luminotècnics, escènics i musicals

ANÀLISI BIOTECNOLÒGICA

 • Obtenir i intercanviar dades biotecnològiques usant xarxes telemàtiques i tècniques de bioinformàtica
 • Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques
 • Realitzar anàlisis biotecnològiques a nivell cel·lular en microorganismes, cèl·lules animals, vegetals i humanes
 • Realitzar assajos i anàlisis biotecnològics a nivell molecular en genòmica, proteòmica i metabolòmica

ANÀLISI QUÍMICA

APICULTURA

 • Obtenir i condicionar els productes dels ruscos
 • Realitzar les operacions de maneig de l'abellar

APLICACIÓ DE VERNISSOS I LAQUES EN ELEMENTS DE FUSTERIA I MOBLE

APRESTOS I ACABATS DE MATÈRIES I ARTICLES TÈXTILS

 • Preparar dissolucions per als tractaments d'ennobliment de matèries tèxtils
 • Realitzar els acabaments d'articles tèxtils
 • Realitzar els aprests sobre articles tèxtils

APROFITAMENTS FORESTALS

ARMADURES PASSIVES PER A FORMIGÓ

 • Realitzar l'armament manual i col·locació en obra d'armadures
 • Tallar i doblegar armadures amb maquinària semiautomàtica

ART FLORAL I GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE FLORISTERIA

 • Dissenyar composicions i ornamentacions d'art floral
 • Organitzar les activitats de floristeria
 • Realitzar composicions innovadores i ornamentacions especials d'art floral i supervisar els treballs del taller de floristeria

ASSAIGS DE QUALITAT EN INDÚSTRIES DEL VIDRE

 • Realitzar assajos de control de productes de vidre per a aplicacions tècniques, il·luminació, envasos i articles per a la llar
 • Realitzar assajos de control de productes de vidre per a envidraments en construcció i automoció

ASSAIGS FÍSICS I FISICOQUÍMICS

ASSAIGS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS

ASSEMBLATGE DE MATERIALS

 • Acoblar peces de pells i cuirs
 • Acoblar peces de teixits i laminats
 • Reconèixer matèries primeres i productes de confecció, calçat i marroquineria

ASSESORIA INTEGRAL D'IMATGE PERSONAL

 • Assessorar els clients i clientes sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant cures estètiques
 • Assessorar els clients i clientes sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant la indumentària i els complements
 • Assessorar la clientela sobre canvis en la seva imatge personal mitjançant la cura i transformació estètica del cabell i pèl del rostre

ASSISTÈNCIA A L'EDICIÓ

 • Col·laborar en la gestió i planificació de l'edició
 • Corregir els textos de forma estilística i ortotipogràfica
 • Organitzar els continguts de l'obra

ASSISTÈNCIA A LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE TAPISSOS I CATIFES

 • Col·laborar en la conservació i neteja manual de tapissos i estores
 • Col·laborar en la restauració de tapissos i estores d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de béns culturals

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA I D'OBRES AUDIOVISUALS

 • Coordinar la disponibilitat i adequació dels recursos humans, tècnics i artístics necessaris per al rodatge/gravació
 • Determinar els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte audiovisual
 • Organitzar i controlar el rodatge/gravació i el procés de postproducció

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPECTACLES EN VIU I ESDEVENIMENTS

 • Establir el projecte tècnic d'exhibició d'un espectacle en viu o esdeveniment en col·laboració amb la resta de responsables de dit projecte en situacions canviants d'explotació
 • Gestionar l'emmagatzemament, manteniment i les condicions de seguretat dels equips i instal·lacions tècniques de l'espectacle en viu o esdeveniment en condicions canviants d'explotació
 • Planificar i coordinar l'execució tècnica del muntatge, servei a funció i desmuntatge d'espectacles en viu i esdeveniments en condicions canviants d'explotació

ASSISTÈNCIA A LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

 • Col·laborar en l'anàlisi i obtenció de conclusions a partir de la investigació de mercats
 • Organitzar i controlar l'activitat de les persones enquestadores
 • Preparar la informació i instruments necessaris per a la investigació de mercats
 • Realitzar enquestes i/o entrevistes utilizant les tècniques i procediments establerts

ASSISTÈNCIA A LA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA I D'OBRES AUDIOVISUALS

 • Gestionar els recursos de producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals
 • Organitzar la producció de projectes cinematogràfics i d'obres audiovisuals
 • Supervisar els processos de treball de la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals

ASSISTÈNCIA A LA PRODUCCIÓ EN TELEVISIÓ

 • Controlar i verificar els processos de treball del producte televisiu
 • Gestionar els recursos de producció en televisió
 • Organitzar la producció de projectes de televisió

ASSISTÈNCIA A LA REALITZACIÓ EN TELEVISIÓ

 • Assistir en el control de realització d'una producció televisiva mitjançant el control de mitjans tècnics i humans.
 • Coordinar el desenvolupament de les necessitats de realització d'una producció televisiva, de l'espai escènic i de la posada en escena en les diferents localitzacions.
 • Participar en la postproducció de productes televisius.

ASSISTÈNCIA A PASSATGERS, TRIPULACIONS, AERONAUS I MERCADERIES EN AEROPORTS

 • Assistir l'aeronau en rampa
 • Atendre el passatge i altres persones usuàries de l'aeroport
 • Despatxar i vigilar vols

ASSISTÈNCIA DOCUMENTAL I DE GESTIÓ EN DESPATXOS I OFICINES

ASSISTÈNCIA EN ELS CONTROLS SANITARIS EN ESCORXADORS, ESTABLIMENTS DE MANIPULACIÓ DE CAÇA I SALES D'ESPECEJAMENT

 • Realitzar l'examen inicial d'inspecció "ante mortem" d'animals, controlant les operacions prèvies al sacrifici
 • Realitzar l'examen inicial d'inspecció "post mortem" de canals i menuts
 • Realitzar la presa de mostres animals i les proves de laboratori exigides en el control sanitari
 • Realitzar operacions vinculades al desenvolupament d'auditories de bones pràctiques d'higiene (BPH) i del sistema d'anàlisis de perills i punts de control crític (APPCC)

ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA LOGÍSTICA DELS PROCESSOS D'EXTERNALITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ TÈXTIL, PELL I CONFECCIÓ

 • Analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria
 • Col·laborar en la planificació i supervisió de l'externalització de la fabricació de productes en tèxtil, pell i confecció

ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (ACNEE) EN CENTRES EDUCATIUS

ATENCIÓ AL CLIENT I ORGANITZACIÓ D'ACTES DE PROTOCOL EN SERVEIS FUNERARIS

ATENCIÓ AL CLIENT POLIVALENT

Esquema del temari en construcció, consulteu la fitxa de l'especialitat

ATENCIÓ AL CLIENT, CONSUMIDOR I USUARI

ATENCIÓ AL PASSATGE EN TRANSPORT FERROVIARI

ATENCIÓ SANITÀRIA A MÚLTIPLES VÍCTIMES I EN CATÀSTROFES

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

ATTREZZO PER A L'ESPECTACLE EN VIU

 • Participar en l'establment del projecte de l'escenografía per a l'espectacle en viu
 • Planificar i gestionar el projecte d'attrezzo per a un esdeveniment o espectacle en viu en condicions canviants d'explotació coordinant-ne l'execució i supervisant-la
 • Realizar el muntatge, desmuntatge i manteniment dels equips d'attrezzo per a un esdeveniment o espectacle en viu, en condicions canviants d'explotació
 • Servir assajos i funcions gestionant els equips i elements de l'attrezzo en condicions canviants d'explotació

BATJOVES. FORMACIÓ EN CONSERVACIÓ MEDIAMBIENTAL

BLANQUEIG I TINTURA DE MATÈRIES TÈXTILS

 • Preparar dissolucions per als tractaments d'ennobliment de matèries tèxtils
 • Realitzar els tractaments previs a la tintura de matèries tèxtils
 • Realitzar la tintura de matèries tèxtils

BRONZEJAT, MAQUILLATGE I DEPILACIÓ AVANÇADA.

 • Realitzar i supervisar processos de micropigmentació
 • Realitzar la depilació definitiva i/o supervisar processos de depilació temporal

CARACTERITZACIÓ DE PERSONATGES

 • Elaborar projectes de caracterització de personatges en funció de projectes artístics
 • Elaborar pròtesis facials i corporals per a la seva caracterització
 • Elaborar pròtesis piloses per a la seva caracterització
 • Maquillar per a mitjans escènics i produccions audiovisuals
 • Realitzar la caracterització de personatges i els efectes especials de maquillatge

CARNISSERIA I ELABORACIÓ DE PRODUCTES CARNIS

 • Condicionar la carn per a la seva comercialització o el seu ús industrial, garantint la seva traçabilitat
 • Elaborar productes carnis industrials mantenint la qualitat i higiene requerides

COBERTES INCLINADES

 • Construir faldons per a cobertes
 • Construir la cobertura amb teula i pissarra

COL·LOCACIÓ DE PEDRA NATURAL

COMERCIALITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS FINANCERS

 • Atendre i tramitar suggerències, consultes en matèria de transparència i protecció, queixes i reclamacions del client o de la clienta de serveis financers
 • Gestionar i controlar les operacions de caixa
 • Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació
 • Realitzar l'assessorament i la gestió administrativa dels productes i serveis financers

CONDICIONAMENT FÍSIC EN GRUP AMB SUPORT MUSICAL

CONDICIONAMENT FÍSIC EN SALA D'ENTRENAMENT POLIVALENT

CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS

CONDUCCIÓ DE VEHICLES PESANTS DE TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA

CONDUCCIÓ PROFESSIONAL DE VEHICLES TURISMES I FURGONETES

CONFECCIÓ DE VESTUARI A MIDA EN TÈXTIL I PELL

 • Realitzar el tall i acoblament a mà en la confecció a mida
 • Realitzar l'acoblament a màquina en la confecció a mida

CONFECCIÓ I MANTENIMENT D'ARTS I APARELLS

 • Confeccionar i muntar arts i aparells de pesca
 • Mantenir arts i aparells de pesca

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

CONSTRUCCIÓ DE DECORATS PER L'ESCENOGRAFIA D'ESPECTACLES EN VIU, ESDEVENIMENTS I AUDIOVISUALS

 • Definir les condicions escenogràfiques per a la construcció de decorats d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisual
 • Desenvolupar el projecte tècnic constructiu de decorats per a la escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisual
 • Realitzar la construcció d'estructures i mecanismes de construcció de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisual
 • Realitzar ornaments i efectuar els acabaments de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisual

CONTROL D'EXECUCIÓ D'OBRES CIVILS

 • Realitzar replantejaments en els talls d'obra i organitzar la intervenció dels serveis de topografia

CONTROL D'EXECUCIÓ D'OBRES D'EDIFICACIÓ

 • Realitzar replantejaments en els talls d'obra i organitzar la intervenció dels serveis de topografia

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

 • Operar amb equips de mesurament i mostreig de contaminants atmosfèrics, i fer-ne el manteniment de primer nivell
 • Operar en les diferents instal·lacions de depuració i control d'emissions a l'atmosfera i realitzar el manteniment de primer nivell
 • Realitzar les operacions de presa de mostres i mesurament de la contaminació atmosfèrica

CONTROL DE MATERIALS, PROCESSOS I PRODUCTES EN LABORATORI CERÀMIC

 • Realitzar assajos de control de materials i processos ceràmics
 • Realitzar assajos de desenvolupament de productes
 • Realitzar assajos normalitzats de control de productes ceràmics

CONTROL DE PROJECTES I OBRES DE CONSTRUCCIÓ

 • Processar el control de costos en construcció
 • Realitzar el seguiment de la planificació en construcció

CONTROL DE QUALITAT DE PRODUCTES EN TÈXTIL I PELL

 • Participar en la gestió del control de qualitat de productes en tèxtil i pell
 • Supervisar i realitzar assajos per a control de qualitat de productes de pell, calçat i marroquineria
 • Supervisar i realitzar assajos per al control de qualitat de productes tèxtils i articles confeccionats

CONTROL DE SOROLLS, VIBRACIONS I AÏLLAMENT ACÚSTIC

 • Realitzar les operacions prèvies i de presa de dades de sorolls i vibracions, col·laborant en la realització d'informes i mapes de soroll
 • Realitzar les operacions prèvies i de presa de dades per a la determinació de l'aïllament acústic, col·laborant en la realització d'estudis predictius d'aïllament acústic

CONTROL DEL PRODUCTE PASTERO-PAPERER

 • Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques

CONTROL I FORMACIÓ EN CONSUM

 • Obtenir, organitzar i gestionar la informació i documentació en matèria de consum
 • Organitzar i realitzar accions d'informació i/o formació a persones consumidores, empreses i organitzacions en matèria de consum
 • Realitzar actuacions de control en consum d'acord a la normativa vigent o codis de conducta aprovats per l'empresa

CONTROL I PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL

 • Controlar i vigilar els espais naturals i el seu ús públic
 • Vigilar i colaborar en les operacions de restauració, manteniment, ordenació i defensa dels recursos naturals

COORDINACIÓ D'OPERACIONS EN INCENDIS FORESTALS I SUPORT A CONTINGÈNCIES EN EL MEDI NATURAL I RURAL

 • Coordinar les unitats d'intervenció en tasques de suport als grups operatius de protecció civil en contingències en el medi natural i rural
 • Organitzar els mitjans humans i materials de la unitat d'intervenció, en la lluita contra incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural
 • Planificar i coordinar les operacions de vigilància, detecció, extinció i prevenció de les unitats d'intervenció en incendis forestals

COORDINACIÓ DE SERVEIS DE SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS NATURALS AQUÀTICS

CORTINATGE I COMPLEMENTS DE DECORACIÓ

 • Realitzar el tall, preparació, acoblament i acabament de coixins, fundes i accessoris
 • Realitzar el tall, preparació, acoblament i acabament de cortines i estores

CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES

CREACIÓ I GESTIÓ DE VIATGES COMBINATS I ESDEVENIMENTS

CRIA DE CAVALLS

 • Controlar i organitzar el deslletament i les activitats de recria dels poltres
 • Controlar i organitzar les activitats amb sementals, eugues reproductores i poltres lactants
 • Gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera
 • Supervisar les tasques de doma bàsica i maneig de cavalls per a finalitats recreatives, de treballs i esportius, i en exhibicions i/o concursos

CUINA

CULTIUS HERBACIS.

 • Controlar les plagues, malalties, males herbes i fisiopaties.
 • Manejar tractors i muntar instal·lacions agràries, realitzant el seu manteniment.
 • Realitzar les operacions de cultiu, collita, transport i emmagatzemament dels cultius herbacis. .
 • Realitzar les tasques de preparació del terreny de sembra i/o trasplantament en cultius herbacis.

CURA I MANEIG DE CAVALLS

CURES D'ANIMALS SALVATGES, DE ZOOLÒGICS I AQUARIS

 • Preparar i subministrar l'alimentació d'animals salvatges segons espècie, higiènicament, i seguint criteris del o de la responsable facultatius
 • Realitzar l'entrenament i enriquiment ambiental en animals salvatges, millorant el seu benestar i cura

CURES ESTÈTIQUES DE MANS I PEUS

CURES I MANEIGS D'ANIMALS UTILITZATS PER A LA INVESTIGACIÓ I ALTRES FINALITATS CIENTÍFIQUES

 • Produir i cuidar animals en centres d'experimentació

CURS ITINERARI DE ''TRACTAMENT D'IMATGES DIGITALS'' AMB ''RETOC DIGITAL D'IMATGES''

 • Digitalitzar i realitzar el tractament d'imatges mitjançant aplicacions informàtiques
 • Tractar imatges i crear elements gràfics amb els paràmetres de gestió del color adequats

CÀMERA CINEMATOGRÀFICA, VÍDEO I TELEVISIÓ

 • Col·laborar en el desenvolupament del pla de captació i registre de projectes audiovisuals
 • Col·laborar en el disseny i execució de la il·luminació de produccions audiovisuals
 • Obtenir imatges segons els criteris tècnics, artístics i comunicatius del projecte audiovisual

DECORACIÓ ARTESANAL DE VIDRE MITJANÇANT LES APLICACIONS DE COLOR

 • Planificar i determinar el procés de decoració de vidre mitjançant aplicacions de color
 • Realitzar decoracions artesanals sobre vidre mitjançant aplicacions de color amb tractament tèrmic posterior
 • Realitzar decoracions artesanals sobre vidre mitjançant aplicacions de color sense tractament tèrmic posterior

DECORACIÓ I MODELATGE DE VIDRE

 • Realitzar decoracions mitjançant aplicacions superficials en productes de vidre
 • Realitzar mecanitzacions manuals en productes de vidre

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS AMB TECNOLOGIA WEB

DESENVOLUPAMENT DE COMPOSICIONS CERÀMIQUES

 • Proposar i desenvolupar composicions de frites, esmalts i pigments ceràmics
 • Proposar i desenvolupar composicions de pastes ceràmiques

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES AUDIOVISUALS MULTIMÈDIA INTERACTIUS

 • Generar i adaptar els continguts audiovisuals multimèdia propis i externs
 • Integrar els elements i les fonts mitjançant eines d'autor i d'edició

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ DE XARXES DE VEU I DADES EN L'ENTORN D'EDIFICIS

 • Desenvolupar projectes d'infraestructures de xarxes de veu i dades a l'entorn d'edificis
 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions de telecomunicació per a la recepció i distribució de senyals de ràdio i televisió a l'entorn d'edificis
 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions de telefonia a l'entorn d'edificis

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS CALORÍFIQUES

 • Determinar les característiques d'instal·lacions calorífiques
 • Planificar i especificar el muntatge, les proves i els protocols d'instal·lacions calorífiques

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ-EXTRACCIÓ

 • Determinar les característiques d'instal·lacions de climatització
 • Planificar i especificar el muntatge, les proves i els protocols d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS DE MANUTENCIÓ, ELEVACIÓ I TRANSPORT

 • Desenvolupar el pla de muntatge, proves i protocols de les instal·lacions de manutenció, elevació i transport
 • Desenvolupar les característiques de les instal·lacions elèctriques en equips de manutenció, elevació i transport
 • Desenvolupar les característiques de les xarxes i sistemes neumo-hidràuliques per a instal·lacions de manutenció, elevació i transport
 • Desenvolupar les característiques mecàniques i estructurals de les instal·lacions de manutenció, elevació i transport

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN L'ENTORN D'EDIFICIS I AMB FINS ESPECIALS

 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió a l'entorn d'edificis de vivendes, indústries, oficines i locals de pública concurrència
 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió en locals de característiques especials i instal·lacions amb fins especials

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

 • Determinar les característiques d'instal·lacions frigorífiques
 • Planificar i especificar el muntatge, proves i protocols de les instal·lacions frigorífiques

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE SISTEMES D'AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE SISTEMES DOMÒTICS I IMMÒTICS

 • Desenvolupar projectes d'integració de sistemes domòtics i immòtics amb xarxes de comunicació
 • Desenvolupar projectes de sistemes domòtics
 • Desenvolupar projectes de sistemes immòtics

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE XARXES ELÈCTRIQUES DE BAIXA I ALTA TENSIÓ

 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions d'enllumenat exterior
 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions elèctriques de centres de transformació
 • Desenvolupar projectes de xarxes elèctriques d'alta tensió
 • Desenvolupar projectes de xarxes elèctriques de baixa tensió

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE XARXES I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS

 • Determinar les característiques de les xarxes i sistemes de distribució de fluids
 • Planificar i especificar el muntatge, proves i protocols de xarxes i sistemes de distribució

DESENVOLUPAMENT DE TÈXTILS TÈCNICS

 • Analitzar matèries primeres, productes i processos tèxtils
 • Col·laborar en l'execució de projectes de desenvolupament de tèxtils tècnics
 • Controlar el compliment de les normatives sobre processos i productes del tèxtil tècnic

DESENVOLUPAMENT I SUPERVISIÓ D'OBRES DE RESTAURACIÓ EN PEDRA NATURAL

 • Avaluar danys i definir propostes d'obres per a la restauració en pedra natural
 • Coordinar i supervisar l'execució de projectes de restauració d'obres en pedra natural
 • Desenvolupar projectes tècnics de restauració d'obres en pedra natural i programar-ne l'execució

DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL

DINAMITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS CULTURALS

DIRECCIÓ EN RESTAURACIÓ

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ EN CUINA

 • Aplicar i supervisar l'execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d'aliments
 • Desenvolupar i supervisar processos d'elaboració i presentació de tot tipus de productes de rebosteria
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d'elaboracions culinàries bàsiques, complexes i de múltiples aplicacions

DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ EN PASTISSERIA

 • Dissenyar i comercialitzar productes de pastisseria
 • Supervisar l'execució i aplicar les tècniques de preelaboració, elaboració, conservació i regeneració de masses, cremes i farciments
 • Supervisar l'execució i preelaborar, elaborar, conservar i regenerar productes de confiteria i xocolata

DISSENY D'EINES DE PROCESSAT DE XAPA

 • Automatizar els processos operatius dels estris de processament de xapa
 • Dissenyar estris per al processament de xapa
 • Elaborar la documentació tècnica de l'estri

DISSENY DE CALDERERIA I ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

 • Dissenyar productes d'estructures metàl·liques
 • Dissenyar productes de caldereria
 • Elaborar la documentació tècnica dels productes de construccions metàl·liques
 • Fer càlculs i plans de prova en caldereria i estructures metàl·liques

DISSENY DE CANONADA INDUSTRIAL

 • Dissenyar esquemes de canonades industrials
 • Dissenyar instal·lacions de canonades industrials
 • Elaborar la documentació tècnica dels productes de construccions metàl·liques

DISSENY DE MOTLLES I MODELS

 • Automatitzar els processos operatius del motllo
 • Disenyar motllos i models per al procés de fosa o forja
 • Elaborar la documentació tècnica del motlle o model

DISSENY DE MOTLLES I MODELS PER A FOSA O FORJA

 • Automatitzar els processos operatius del motlle
 • Dissenyar motlles i models per al procés de fosa o forja
 • Elaborar la documentació tècnica del motlle o model

DISSENY DE PRODUCTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

DISSENY DE PRODUCTES GRÀFICS

DISSENY EN LA INDÚSTRIA NAVAL

 • Desenvolupar la documentació tècnica de construcció i reparació naval
 • Dissenyar els elements d'armament en la construcció i reparació naval
 • Dissenyar els elements d'estructures en la construcció i reparació naval
 • Dissenyar les maniobres en construcció i reparació naval

DISSENY ESTRUCTURAL D'ENVASOS I EMBALATGES DE PAPER, CARTRÓ I ALTRES SUPORTS GRÀFICS

DISSENY I COORDINACIÓ DE PROJECTES EN PEDRA NATURAL

 • Dissenyar elements i conjunts en pedra natural
 • Programar i supervisar la col·locació d'elements de pedra natural
 • Programar i supervisar la fabricació d'elements de pedra natural
 • Realitzar l'estudi de viabilitat i pressupostos de projectes en pedra natural
 • Realitzar representacions de construcció

DISSENY TÈCNIC D'ESTAMPACIÓ TÈXTIL

 • Adaptar els procediments de preparació, tintura, aprests i acabaments als requeriments del disseny
 • Adaptar els procediments per a la realització d'estampats tèxtils
 • Analitzar matèries primeres, productes i processos tèxtils
 • Realitzar el disseny tècnic d'estampats tèxtils assegurant la seva viabilitat

DOCUMENTACIÓ PESQUERA

 • Gestionar la documentació relacionada amb la pesca com a activitat comercial al port
 • Gestionar la documentació vinculada amb el vaixell com a element estructural i la seguretat al port

DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

DOMA BÀSICA DEL CAVALL

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS

ELABORACIÓ ARTESANAL DE PRODUCTES DE VIDRE EN CALENT

 • Definir el procés d'elaboració de productes artesanals en vidre
 • Elaborar a partir d'una massa vítria fosa objectes artesanals de vidre mitjançant colada
 • Elaborar a partir d'una massa vítria fosa objetes artesanals de vidre buit mitjançant bufament
 • Realitzar composicions vítries i fondre vidre

ELABORACIÓ D'ARTICLES D'ARGENTERIA

 • Organitzar processos i elaborar elements i peces de plateria
 • Organitzar processos i ornamentar elements i peces de plateria
 • Organitzar processos i realitzar acabaments mecànics i químics d'elements i peces de plateria
 • Planificar els processos d'elaboració, acabaments i ornamentació d'elements i peces de plateria

ELABORACIÓ D'OBRES DE FORJA ARTESANAL

 • Conformar peces d'obres de forja artesanal mitjançant tècniques i procediments en calent i en fred
 • Definir el procés d'elaboració d'obres de forja artesanal

ELABORACIÓ DE CARTRÓ ONDULAT

ELABORACIÓ DE CERVESA

ELABORACIÓ DE LA PEDRA NATURAL

 • Elaborar productes acabats en pedra natural
 • Preparar i realitzar els tractaments superficials a la pedra natural
 • Tallar el bloc de pedra natural

ELABORACIÓ DE LLETS DE CONSUM I PRODUCTES LACTIS

 • Conduir i controlar les operacions d'elaboració de llets de consum, evaporades, en pols, condensades i de nata, mantega, gelats i similars
 • Conduïr i controlar les operacions d'elaboració de postres lactis, iogurts i llets fermentades
 • Realitzar i conduir les operacions de recepció, emmagatzemament i tractaments previs de la llet i d'altres matèries primes làctees

ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS

ELABORACIÓ DE PRODUCTES PER A L'ALIMENTACIÓ ANIMAL

 • Elaborar productes humits per a l'alimentació animal, en condicions que garanteixin la màxima qualitat i seguretat alimentària

ELABORACIÓ DE REFRESCS I AIGÜES DE BEGUDA ENVASADES

ELABORACIÓ DE SUCRE

 • Verificar i conduir les operacions d'elaboració de sucre

ELABORACIÓ DE VINS I LICORS

 • Controlar la matèria primera i preparar les instal·lacions i la maquinària de bodega
 • Controlar les fermentacions i l'acabament dels vins

EMBELLIMENT I DECORACIÓ DE SUPERFÍCIES DE VEHICLES

EMPRENEDORIA EN AGRICULTURA ECOLÒGICA

ENCOFRATS

 • Col·locar formigons

ENCUNYACIÓ

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

ENCUNYAMENT

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

ENGREIX DE MOL·LUSCS BIVALVES

 • Cultivar mol·luscs bivalves en parc
 • Engreixar mol·luscs bivalves en sistemes suspesos

ENGREIXAMENT DE PEIXOS, CRUSTACIS I CEFALÒPODES

 • Engreixar espècies aqüícoles en gàbies
 • Engreixar espècies aqüícoles en instal·lacions a terra

ENOTÈCNIA

 • Controlar la producció de vi mitjançant anàlisis organolèptiques, microbiològiques i fisicoquímiques
 • Coordinar i supervisar els mètodes d'estabilització i criança de vins
 • Supervisar la producció vitícola i programar els processos de vinificació

ENQUADERNACIÓ ARTÍSTICA

 • Definir projectes d'enquadernació artística
 • Realitzar i supervisar la construcció del llibre i confeccionar els elements de protecció i contenidors
 • Realitzar l'ornamentació artística de llibre, elements de protecció i contenidors
 • Seleccionar, preparar i tractar els materials requerits en projectes d'enquadernació artística

ENSINISTRAMENT DE BASE I EDUCACIÓ CANINA

 • Ensinistrar el gos amb tècniques d'ensinistrament de base

EXCAVACIÓ A CEL OBERT AMB EXPLOSIUS

 • Realitzar la perforació a cel obert
 • Realitzar projeccions de formigons

EXCAVACIÓ SUBTERRÀNIA AMB EXPLOSIUS

 • Realitzar el sosteniment amb quadres, cintres i ancoratges
 • Realitzar la perforació subterrània
 • Realitzar projeccions de formigons
 • Realitzar voladures subterrànies

EXCAVACIÓ SUBTERRÀNIA MECANITZADA A SECCIÓ COMPLETA AMB TUNELADORES

 • Realitzar l'excavació amb tuneladores de roques
 • Realitzar l'excavació amb tuneladores de sòls

EXCAVACIÓ SUBTERRÀNIA MECANITZADA D'ARRENCADA SELECTIU

 • Realitzar l'excavació amb l'allisador
 • Realitzar la càrrega amb pala carregadora interior o cullera
 • Realizar l'excavació amb minador

EXCAVACIÓ SUBTERRÀNIA MECANITZADA DIRIGIDA DE PETITA SECCIÓ

 • Realitzar espais subterranis amb microtuneladores

EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT

 • Actuar en successos descontrolats amb amenaça per a les persones o el medi ambient
 • Executar les operacions necessàries per al control d'emergències amb els ajuts tècnics adequats
 • Executar les operacions necessàries per al control i l'extinció d'incendis
 • Executar les operacions necessàries per salvar vides en perill

EXTRACCIÓ DE LA PEDRA NATURAL

 • Efectuar l'arrencada de blocs de pedra natural
 • Realitzar el conformat de blocs de pedra natural

FABRICACIÓ D'ELEMENTS AEROESPACIALS AMB MATERIALS COMPOSTOS

 • Curar elements aeroespacials de material compost
 • Fabricar elements aeroespacials de material compost per emmotllament automàtic
 • Fabricar elements aeroespacials de material compost per emmotllament manual
 • Mecanitzar elements aeroespacials de material compost

FABRICACIÓ D'ENCUNYS PER A LA PRODUCCIÓ DE PECES DE XAPA METÀL·LICA

 • Ajustar, muntar i verificar la funcionalitat i els components d'encunys
 • Dissenyar encunys per a l'obtenció de peces de xapa metàl·lica
 • Elaborar components d'encunys per a l'obtenció de peces de xapa metàl·lica
 • Planificar la fabricació d'encunys per a l'obtenció de peces de xapa metàl·lica

FABRICACIÓ D'OBJECTES DE SURO

 • Fabricar granulats de suro, aglomerat pur de suro i les seves manufactures

FABRICACIÓ DE CALÇAT A MIDA I ORTOPÈDIC

 • Adaptar o elaborar calçat per a l'espectacle
 • Elaborar calçat a mida i ortopèdic

FABRICACIÓ DE COMPLEXOS, ENVASOS, EMBALATGES I ALTRES ARTICLES DE PAPER I CARTRÓ

 • Operar en el procés gràfic en condicions de seguretat, qualitat i productivitat

FABRICACIÓ DE CONSERVES VEGETALS

 • Conduir l'aplicació dels tractaments finals de conservació, seguint les especificacions de qualitat i higiene demandades
 • Preparar les matèries primeres per a la seva posterior elaboració i tractament, garantint la qualitat, higiene i seguretat necessàries

FABRICACIÓ DE MOTLLES PER A LA PRODUCCIÓ DE PECES POLIMÈRIQUES I D'ALIATGES LLEUGERS

 • Ajustar, muntar i verificar la funcionalitat i els components de motllos
 • Dissenyar motllos per a l'obtenció de peces polimèriques i de metalls lleugers
 • Elaborar components de motllos per a l'obtenció de peces polimèriques i de metalls lleugers
 • Planificar la fabricació de motllos per a l'obtenció de peces polimèriques i de metalls lleugers

FABRICACIÓ DE PASTES QUÍMIQUES I / O SEMIQUÍMIQUES

 • Conduir equips de fabricació de pastes químiques i semiquímiques
 • Realitzar el control del procés de pasta i paper
 • Recepcionar, emmagatzemar i preparar matèries primeres per a l'obtenció de pastes cel·lulòsiques
 • Tractar i subministrar líquids i gasos en el procés de fabricació de pastes celul·lòsiques

FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAFÈS I SUCCEDANIS DE CAFÈ

FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE TORRAT I DE APERITIUS EXTRUSIONATS

FABRICACIÓ DE TAPS DE SURO

 • Acabar els taps de suro
 • Fabricar taps de suro aglomerats
 • Fabricar taps i discs de suro natural

FABRICACIÓ DE TAULERS DE PARTÍCULES I FIBRES DE FUSTA

 • Acabar i recobrir taulers de partícules i fibres
 • Elaborar taulers de partícules i fibres

FABRICACIÓ I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL

FABRICACIÓ I TRANSFORMACIÓ MANUAL I SEMIAUTOMÀTICA DE PRODUCTES DE VIDRE

 • Conformar manual o semiautomàticament productes de vidre mitjançant bufament

FABRICACIÓ PER MECANITZACIÓ A ALTA VELOCITAT I ALT RENDIMENT

 • Dissenyar utillatges d'amarratge de peça per a la mecanització a alta velocitat i alt rendiment
 • Mecanitzar a alta velocitat i alt rendiment
 • Planificar la mecanització a alta velocitat i alt rendiment

FABRICACIÓ PER MECANITZACIÓ EN BARRA

 • Preparar màquines de CNC per a la mecanització en barra
 • Programar màquines de CNC per a la mecanització en barra

FERRAT D'EQUINS

 • Determinar l'aplicació de ferraments ortopèdics i/o terapèutics en equins
 • Realitzar la conformació de l'aplom del casc, forja, adaptació i col·locació de ferradures i altres materials de ferrament en equins
 • Realitzar les operacions de preparació i acabament del ferrament d'equins

FILATURA I TELES NO TEIXIDES

 • Preparar les màquines i realitzar la producció de filatura
 • Preparar les màquines i realitzar la producció de teles no teixides

FINANÇAMENT D'EMPRESES

FITNESS AQUÀTIC I HIDROCINÈSIA

 • Determinar la condició física, biològica i motivacional de la persona usuària
 • Dissenyar i executar habilitats i seqüències de fitness aquàtic
 • Elaborar i aplicar protocols d'hidrocinesia
 • Programar, dirigir i dinamitzar activitats de fitness aquàtic

FLECA I BRIOIXERIA

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

FORMATGERIA

 • Controlar i conduir els processos d'elaboració de formatges
 • Realitzar i conduir les operacions de recepció, emmagatzemament i tractaments previs de la llet i d'altres matèries primes làctees

FRUCTICULTURA.

 • Controlar les plagues, malalties, males herbes i fisiopaties.
 • Manejar tractors i muntar instal·lacions agràries, realitzant el seu manteniment.
 • Realitzar les operacions de cultiu, collita, transport i primer condicionament de la fruita. .
 • Realitzar les tasques de preparació del terreny i de plantació de fruiters.

FUSIÓ I COLADA.

 • Preparar equips i realitzar la fusió i colada.

FÀBRIQUES DE MAÇONERIA

 • Construir fàbriques per revestir
 • Construir fábricas vistas

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

GESTIÓ AMBIENTAL

GESTIÓ COMERCIAL DE VENDES

GESTIÓ COMERCIAL I FINANCERA DEL TRANSPORT PER CARRETERA

 • Comercialitzar serveis de transport per carretera
 • Gestionar l'activitat economicofinancera del transport per carretera
 • Realitzar la gestió administrativa i documental d'operacions de transport de viatgers per carretera

GESTIÓ COMERCIAL I TÈCNICA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES PRIVADES

 • Atendre i tramitar suggerències, consultes en matèria de transparència i protecció, queixes i reclamacions del client o de la clienta de serveis financers
 • Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació

GESTIÓ COMERCIAL IMMOBILIÀRIA

 • Assistir en la mediació i tramitació legal, fiscal i financera d'operacions immobiliàries
 • Captar i concertar l'encàrrec d'intermediació immobiliària
 • Realitzar la venda i difusió de productes immobiliaris a través de diferents canals de comercialització

GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA

GESTIÓ D'APROFITAMENTS FORESTALS

 • Gestionar els aprofitaments forestals fusters
 • Gestionar els aprofitaments forestals no fusters
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació forestal
 • Organitzar i supervisar les operacions d'inventari i seguiment de l'hàbitat natural

GESTIÓ DE L'OPERACIÓ EN CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES

 • Controlar en planta l'operació i el manteniment de centrals hidroelèctriques
 • Coordinar i preparar l'equip humà implicat en l'àrea d'operació de les centrals elèctriques
 • Operar des del centre de control les centrals hidroelèctriques
 • Operar en planta i realitzar el manteniment de primer nivell de centrals hidroelèctriques
 • Prevenir riscos en instal·lacions elèctriques d'alta tensió

GESTIÓ DE L'OPERACIÓ EN CENTRALS TERMOELÈCTRIQUES

 • Controlar les maniobres d'operació en centrals termoelèctriques durant els processos d'arrencada, aturada i en situacions anòmales de funcionament
 • Coordinar i preparar l'equip humà implicat en l'àrea d'operació de les centrals elèctriques
 • Operar en planta i realitzar el manteniment de primer nivell de centrals termoelèctriques
 • Supervisar els processos en l'operació de centrals termoelèctriques en règim estable

GESTIÓ DE L'ÚS EFICIENT DE L'AIGUA

 • Desenvolupar projectes d'instal·lacions d'aigua a petita escala
 • Gestionar l'ús eficient de l'aigua en l'edificació
 • Organitzar i supervisar el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'aigua a petita escala
 • Realitzar diagnòstic i propostes d'optimització energètica en xarxes i instal·lacions d'aigua
 • Realitzar diagnòstic i propostes de millora de xarxes i instal·lacions d'aigua

GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPES EN CAMPS ESPORTIUS

 • Gestionar i manejar la maquinària, equips i instal·lacions de jardineria
 • Organitzar i supervisar el manteniment i recuperació de gespa en camps esportius
 • Organitzar i supervisar la instal·lació de gespa en camps esportius
 • Realitzar operacions topogràfiques en treballs d'agricultura, jardineria i muntanyes

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació agrícola
 • Gestionar les operacions de collita i conservació de productes agrícoles
 • Gestionar les tasques de preparació del terreny i d'implantació de cultius
 • Programar i organitzar les operacions de cultiu

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ D'ANIMALS CINEGÈTICS

 • Gestionar la producció d'aus cinegètiques
 • Gestionar la producció d'ungulats cinegètics
 • Gestionar la producció de lagomorfs cinegètics
 • Gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ D'ENGREIX EN AQÜICULTURA

 • Coordinar i gestionar la producció en les fases de l'engreix en aqüicultura
 • Planificar la prevenció i el control de les patologies durant l'engreix d'espècies aqüícoles

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE LLAVORS I PLANTES EN VIVER

 • Gestionar el conreu de plantes i pa d'herba en viver
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació agrícola

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE VIVER EN AQÜICULTURA

 • Coordinar i gestionar la producció de les àrees del centre de cria en aqüicultura
 • Prevenir i controlar les mesures de protecció sanitària i patologies en el centre de cria en aqüicultura

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN L'ENQUADERNACIÓ INDUSTRIAL

 • Col·laborar en la gestió de la qualitat en els processos d'enquadernació industrial
 • Col·laborar en la gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos d'enquadernació industrial
 • Determinar els materials de producció a la indústria gràfica
 • Organitzar i supervisar la producció en els processos d'enquadernació industrial
 • Planificar la fabricació de productes gràfics

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN PROCESSOS D'IMPRESSIÓ

 • Col·laborar en la gestió de la qualitat en els processos d'impressió
 • Col·laborar en la gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos d'impressió
 • Determinar els materials de producció a la indústria gràfica
 • Gestionar la reproducció del color en els processos gràfics
 • Organitzar i supervisar la producció en els processos d'impressió
 • Planificar la fabricació de productes gràfics

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN PROCESSOS DE PREIMPRESSIÓ

 • Col·laborar en la gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos de preimpressió
 • Determinar els materials de producció a la indústria gràfica
 • Gestionar la reproducció del color en els processos gràfics
 • Organitzar i supervisar la producció en els processos de preimpressió
 • Planificar la fabricació de productes gràfics

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN TRANSFORMATS DE PAPER, CARTRÓ I ALTRES SUPORTS GRÀFICS

 • Col·laborar en la gestió de la qualitat en els processos de transformats de paper, cartró i altres suports gràfics
 • Col·laborar en la gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos de transformats de paper, cartró i altres suports gràfics
 • Determinar els materials de producció a la indústria gràfica
 • Organitzar i supervisar la producció en els processos de transformats de paper, cartró i altres suports gràfics
 • Planificar la fabricació de productes gràfics

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I QUALITAT DE FILATURA, TELES NO TEIXIDES I TEIXIDURA DE CALADA

 • Analitzar matèries primeres, productes i processos tèxtils
 • Supervisar i controlar la producció d'art de teixir de calada
 • Supervisar i controlar la producció de filatura
 • Supervisar i controlar la producció en teles no teixides

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I QUALITAT DE TEIXIDURA DE PUNT

 • Analitzar matèries primeres, productes i processos tèxtils
 • Organitzar i programar la producció de teixits de punt
 • Supervisar i controlar la producció en art de teixir de punt per ordit
 • Supervisar i controlar la producció en art de teixir de punt per trama

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I RECOL·LECCIÓ DE BOLETS I TÒFONES

 • Gestionar el cultiu extensiu de fongs saprobis i micorízics
 • Gestionar el cultiu intensiu de bolets sapròfits
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació agrícola
 • Gestionar la recol·lecció de bolets i tòfones
 • Gestionar les operacions de micorizació i de producció de plantes micorizades

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ RAMADERA

 • Gestionar els processos de producció d'animals de recria i d'engreix
 • Gestionar els processos de producció d'animals de reposició, de reproductors i cries, i de llet
 • Gestionar els processos de producció d'aus i d'ous
 • Gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera

GESTIÓ DE MÀRKETING I COMUNICACIÓ

GESTIÓ DE PISOS I NETEJA EN ALLOTJAMENTS

 • Definir i organitzar els processos del departament de pisos i oferir atenció al client
 • Gestionar departaments de l'àrea d'allotjament
 • Supervisar els processos del departament de pisos

GESTIÓ DE PROCESSOS DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ

GESTIÓ DE REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES

 • Gestionar els tractaments silvícoles
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació forestal
 • Gestionar les operacions de repoblació forestal i de correcció hidrologicoforestal
 • Realitzar operacions topogràfiques en treballs d'agricultura, jardineria i muntanyes

GESTIÓ DE RESIDUS URBANS I INDUSTRIALS

GESTIÓ DE SASTRERIA DE L'ESPECTACLE EN VIU

 • Adaptar i mantenir el vestuari escènic en bon estat d'ús
 • Col·laborar en l'elaboració del projecte de vestuari per a l'espectacle en viu
 • Organitzar el vestuari i realitzar el servei a assajos i funcions

GESTIÓ DE SERVEIS PER AL CONTROL D'ORGANISMES NOCIUS

 • Establir el pla de control d'organismes nocius adequat a la situació de partida i supervisar la seva execució
 • Organitzar l'emmagatzemament i transport de biocides productes fitosanitaris i els mitjans necessaris per a la seva aplicació

GESTIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS

 • Administrar els dispositius del maquinari del sistema
 • Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d'aplicació del sistema

GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA

GESTIÓ DE XARXES DE VEU I DADES

GESTIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE PARCS EÒLICS

 • Desenvolupar projectes de muntatge d'instal·lacions d'energia eòlica.
 • Muntar i mantenir instal·lacions d'energia eòlica.
 • Prevenir riscs professionals i actuar en casos d'emergència en parcs eòlics.

GESTIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE SUBSTACIONS ELÈCTRIQUES

 • Gestionar i supervisar el muntatge de subestacions elèctriques
 • Gestionar i supervisar l'operació i el manteniment de subestacions elèctriques
 • Operar localment i realitzar el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques
 • Prevenir riscos en instal·lacions elèctriques d'alta tensió

GESTIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES DE GAS

 • Col·laborar en la planificació de l'execució de xarxes de gas
 • Controlar el desenvolupament d'obres de xarxes de gas

GESTIÓ DELS APROFITAMENTS CINEGETICOPISCÍCOLES

 • Controlar les poblacions de predadors de les espècies aqüícoles continentals i cinegètiques
 • Gestionar els treballs derivats de la planificació de l'hàbitat de les espècies cinegètiques
 • Gestionar els treballs derivats de la planificació i seguiment de l'hàbitat aqüícola continental
 • Gestionar la maquinària, equips i instal·lacions de l'explotació forestal
 • Gestionar les repoblacions d'espècies cinegètiques
 • Organitzar i supervisar les operacions d'inventari i seguiment de l'hàbitat natural

GESTIÓ I CONTROL DE PLANTA QUÍMICA

 • Coordinar els processos químics i de les instal·lacions d'energia i auxiliars.
 • Supervisar els sistemes de control bàsic.
 • Verificar el condicionament de les instal·lacions de procés químic, d'energia i auxiliars.

GESTIÓ I CONTROL DE L'APROVISIONAMENT

GESTIÓ I COORDINACIÓ EN PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES

 • Difondre i proposar mesures preventives i d'autoprotecció corporativa i ciutadana en protecció civil i emergències en l'àmbit de competència assignada
 • Intervenir en la realització del catàleg de riscos i fomentar l'estudi d'aquests a entitats públiques o privades en l'àmbit de competència assignat
 • Intervenir en les operacions de protecció civil i emergències, previstes en els plans, durant el transcurs de l'emergència

GESTIÓ I MANTENIMENT D'ARBRES I PALMERES ORNAMENTALS

 • Gestionar i realitzar el manteniment i conservació d'arbres i palmeres ornamentals
 • Gestionar i realitzar la plantació d'arbres i palmeres ornamentals
 • Realitzar treballs en altura en els arbres

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EQUIPS DE NETEJA

 • Planejar l'organizació del treball de neteja i la gestió dels i de les professionals

GESTIÓ I SUPERVISIÓ D'ALARMES EN XARXES DE COMUNICACIONS

 • Gestionar la qualitat dels serveis suportats sobre la xarxa de comunicacions
 • Monitoritzar l'estat i la disponibilitat de la xarxa de comunicacions i dels serveis implementats
 • Realitzar operacions de configuració i de control de la xarxa de comunicacions

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES D'ELECTROMEDICINA

 • Planificar i gestionar el manteniment de sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades
 • Planificar i gestionar la instal·lació de sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades
 • Supervisar i realitzar el manteniment de sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades
 • Supervisar i realitzar la instal·lació de sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MONTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPAMENT DE XARXA I ESTACIONS BASE DE TELEFONIA

 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment d'estacions base de telefonia
 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment dels sistemes de telecomunicació de xarxa telefònica
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge d'estacions base de telefonia
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge dels sistemes de telecomunicació de xarxa telefònica

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I EL MANTENIMENT DE SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC, ACÚSTIC I CONTRA EL FOC

 • Planificar, supervisar, organitzar i controlar el muntatge de sistemes d'aïllament
 • Supervisar i realitzar el manteniment i la reparació dels sistemes d'aïllament

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN L'ENTORN D'EDIFICIS

 • Supervisar els processos de manteniment de les instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats especials
 • Supervisar els processos de muntatge de les instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats especials

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ I DE XARXES DE VEU I DADES EN L'ENTORN D'EDIFICIS

 • Supervisar el manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis
 • Supervisar el muntatge de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES D'AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge de sistemes d'automatització industrial
 • Supervisar i realitzar la posada en marxa de sistemes d'automatització

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I RADIODIFUSIÓ

 • Gestionar i supervisar el manteniment de sistemes de producció audiovisual en estudis i unitats mòbils
 • Gestionar i supervisar el manteniment de sistemes de transmissió per a radi i televisió en instal·lacions fixes i unitats mòbils
 • Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de producció audiovisual en estudis i unitats mòbils
 • Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de transmissió per a radi i televisió en instal·lacions fixes i unitats mòbils

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES DOMÒTICS I IMMÒTICS

 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment de sistemes domòtics i immòtics
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge de sistemes domòtics i immòtics
 • Parametritzar i posar en marxa els sistemes domòtics i immòtics

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ DE SEGONA I TERCERA CATEGORIA I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ D'INTEMPÈRIE

 • Gestionar i organitzar el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie
 • Supervisar el manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie
 • Supervisar el muntatge de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT EXTERIOR

 • Planificar i gestionar el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Supervisar i realitzar el manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Supervisar i realitzar el muntatge de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES D'ALTA TENSIÓ DE SEGONA I TERCERA CATEGORIA I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ D'INTERIOR

 • Gestionar i organitzar el muntatge i manteniment de les xarxes eléctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'interior
 • Supervisar el manteniment de les xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'interior
 • Supervisar el muntatge de les xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'interior

GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS

GOVERN D'EMBARCACIONS I MOTOS NÀUTIQUES DESTINADES AL SOCORRISME AQUÀTIC

 • Executar tècniques específiques de govern d'embarcacions a motor i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic
 • Executar tècniques específiques de natació amb eficàcia i seguretat

GRAVAT CALCOGRÀFIC I XILOGRÀFIC

 • Estampar al buit i en relleu
 • Gravar en calcografia

GRAVAT I TÈCNIQUES D'ESTAMPACIÓ

 • Crear el BAT i supervisar l'estampació d'obra gràfica original
 • Definir projectes de gravat i tècniques d'estampació
 • Determinar i supervisar els tractaments posteriors a l'estampació i peritar l'obra gràfica original
 • Supervisar i coordinar els processos de creació, recuperació i duplicació de matrius d'obra gràfica original

GUARDA DE REFUGIS I ALBERGS DE MUNTANYA

 • Preparar i servir esmorzars, elaboracions culinàries senzilles i plats significatius de la zona

GUIA D'ESPELEOLOGIA

 • Elaborar recorreguts per cavitats subterrànies de fins a classe cinc
 • Guiar i dinamitzar persones per itineraris d'espeleologia
 • Progressar amb seguretat en cavitats i travessies de classe quatre de dificultat sense curs hídric actiu

GUIA PER BARRANCS SECS O AQUÀTICS

 • Elaborar recorreguts per barrancs
 • Guiar i dinamitzar a persones per itineraris de barrancs
 • Progressar amb eficàcia i seguretat per barrancs de qualsevol tipologia i dificultat