Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Glossari de termes

Base de dades: sistema informàtic per a emmagatzemar dades perquè puguin ser consultades porteriorment.

Certificat digital: document electrònic que conté les dades identificatives d'una persona o entitat, validat per una Autoritat Certificadora, i que serveix per a garantir la identitat de l'autor d'un missatge o transacció electrònica.

Currículum vitae (CV): document que especifica l'experiència professional i els coneixements d'una persona.

DARDO (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació): és una targeta que es lliura a les Oficines de Treball a aquelles persones que es donen d'alta com a demandants d'ocupació.
Té assignades unes dates de renovació, durant les quals els portadors han de presentar-se a les Oficines de Treball per validar-lo. Actualment aquesta renovació es pot fer mitjançant Internet.

Demandant d'ocupació: persona que cerca ocupació i que s'ha inscrit en una Oficina de Treball per a sol·licitar-la. Pot ser que estigui treballant o aturat

Dossier Europass: dossier que permet als ciutadans de la Comunitat Europea que volen treballar fora del seu país, aportar una documentació uniforme i clara que faciliti a l'empresari el coneixement de les capacitats i competències com a candidat a un lloc de treball.

Eures (European Employment Services): xarxa de cooperació per a la ocupació i la lliure circulació de treballadores i treballadors, principi fonamental de la Unió Europea (EU).

Formació contínua: conjunt de cursos subvencionats que estan dirigits a treballadors i treballadores en actiu.

Formació Professional Ocupacional: conjunt de cursos que estan dirigits a treballadores i treballadors en actiu o en situació d'atur.

Intermediació: procés mitjançant el qual el SOC posa en contacte als empresaris que busquen treballadors i treballadores i a les persones que busquen ocupació. És un servei public i gratuït.

Mercat laboral: manera d'anomenar l'ámbit en el qual es relacionen les necessitats de les empreses i dels demandants d'ocupació. Estadísticament ens indica l'evolució dels sectors econòmics i les tendències socials en matèria laboral.

Oficines de Treball de la Generalitat: Són els llocs des d'on es presta servei a la ciutadania en matèria d'ocupació i de formació per a l'ocupació.

Presentar la candidatura : es dóna quan un demandant vol ser candidat a una oferta presentada al SOC.

Renovar la demanda: acció per la qual un demandant d'ocupació manifesta que vol continuar estan inscrit al SOC. Aquesta acció es porta a terme normalment a les Oficines de Treball en els dies que indica el DARDE .

Situació asministrativa: fa referència a l'estat de la persona com a demandant d'ocupació. Pot estar en tres situacions diferents: alta, suspensió i baixa.

Situació administrativa d'alta: es dóna quan un demandant està incrit al SOC per trobar feina o per participar en els diferents serveis que s'ofereixen.

Situació administrativa de baixa: es dóna quan una persona deixa d'estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació. Es pot produir perqué un demandant ha accedit a una ocupació, perqué no ha renovat la demanda o per altres causes.

Situació administrativa de suspensió: situació en la qual es troba el demandant d'ocupació de forma temporal i per una causa excepcional (malaltia, formació, etc). Mentre està en aquesta situació no és necessari renovar la demanda.

SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya): és un organisme autènom adscrit al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Suspensió amb intermediació: situació temporal en la qual es troba el demandant d'ocupació per una causa excepcional (malaltia, formació, etc). Mentre està en aquesta situació no és necessari renovar la demanda. Segueix participant dels processos de selecció que es realitzen al SOC per trobar ocupació, .

Suspensió sense intermediació: situació temporal en la qual es troba el demandant d'ocupació per una causa excepcional (malaltia, formació, etc). Mentre està en aquesta situació no és necessari renovar la demanda i tampoc participa dels processos de selecció que es realitzen al SOC per trobar ocupació, .

Targeta de demandant: També anomenada DARDE (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació). Té assignades unes dates de renovació, durant les quals el titular ha de presentar-se a les Oficines de Treball per a validar-la. Actualment aquesta renovació també es pot fer per Internet.