Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

El teletreball

El teletreball és un nou sistema d'organització del treball en què la persona treballadora desenvolupa una part important de la seva feina fora de l'empresa i per mitjans telemàtics.

 

 
EL TELETREBALL

El teletreball constitueix un nou sistema organitzatiu del treball. Pot ser una sortida professional per a moltes persones que per la causa que sigui tenen dificultats o no volen desplaçar-se a un lloc de treball convencional.

Per teletreballar només cal disposar d'un ordinador personal, un mòdem i una connexió a internet, encara que en ocasions els facilita la pròpia empresa. A partir d'aquí les necessitats específiques de cada professional varien en funció de la seva activitat.

En aquest document trobareu informació i idees per considerar aquesta forma de treball com una alternativa vàlida per incorporar-vos al món del treball.

El teletreball és un nou sistema d'organització del treball en què la persona treballadora desenvolupa una part important de la seva feina fora de l'empresa i per mitjans telemàtics. Per teletreballar només cal disposar d'un ordinador personal, un mòdem i una connexió a Internet. A partir d'aquí les necessitats específiques de cada professional varien en funció de la seva activitat.

Les persones teletreballadores actuen en quasi tots els camps professionals, però n'hi ha uns en els quals el desenvolupament informàtic i el tipus d'activitat han facilitat que el teletreball s'hagi desenvolupat més que en d'altres. Aquests camps, ordenats de més importants a menys són:

 • Consultoria i serveis a les empreses
 • Programació i serveis informàtics
 • Consultoria i serveis financers
 • Màrqueting
 • Serveis i atenció mèdica
 • Arts gràfiques, visuals i multimèdia
 • Relacions públiques i publicitat
 • Comptabilitat i auditoria
 • Escriptors, guionistes i creadors de continguts
 • Comercials i venedors independents

El 74% de les professions vinculades a aquestes ocupacions estan relacionades amb la informació i el coneixement, ja sigui en el vessant del tractament de les dades o en el vessant tècnic o de gestió.

Aspectes importants per a la persona treballadora

 • Horari laboral flexible, adaptable a les necessitats personals, per tant millora la conciliació entre la vida laboral i la professional.
 • Més autonomia i control sobre el propi treball i entorn social.
 • Es redueixen els desplaçaments, amb la qual cosa s'estalvia temps i diners i es redueix la fatiga.
 • Podeu seleccionar el lloc de residència de manera independent a la ubicació de la feina.
 • Si teniu alguna discapacitat podreu treballar en un entorn adaptat a les vostres necessitats.
 • La globalització, les noves tecnologies i les polítiques europees fomentaran aquesta modalitat de treball.
 • Hi ha "empreses virtuals" que integren grups de persones teletreballadores autònomes associades per oferir serveis de forma cooperativa.
 • Heu de tenir una gran autodisciplina i motivació cap al treball.
 • És imprescindible que sigueu capaços d'organitzar-vos el temps.
 • Bon coneixement d'informàtica, ja que els problemes tècnics que apareixen els heu de solucionar vosaltres.
 • Heu de mostrar una actitud receptiva a les noves tecnologies.
 • Heu de ser capaços de suportar l'aïllament i de separar la vida laboral de la familiar.
 • Comporta una inversió econòmica: ordinador, mòdem, connexió a Internet, navegadors, correu electrònic i programari.
 • Si sou autònoms haureu d'assumir les despeses de la Seguretat Social i de la llicència fiscal.

Aspectes importants per a l'empresa

 • Reducció de costos, tant de productivitat com d'infraestructures.
 • Increment de la productivitat, a causa del temps que estalvia la persona treballadora en desplaçaments per raó del clima de treball que pot tenir a casa seva.
 • Facilita la contractació de personal, en desaparèixer les limitacions per raó del lloc de residencia del personal. Això també fa possible que les persones que treballen en el teletreball durin més temps en el seu lloc, atès que es millora considerablement el clima laboral i per tant la seva satisfacció professional.
 • Hi ha una major dificultat en el control de l'evolució de la feina.
 • És més difícil la motivació de les persones que treballen en teletreball.
 • Pot quedar menys protegida la confidencialitat de la informació.
 • Hi ha un buit laboral i fiscal.

TIPUS DE TELETREBALL

TIPUS segons el lloc on es realitza

 • Teletreball des de casa. El domicili és el principal centre de la persona teletreballadora, tant si actua per compte propi o per compte d'altri. Una part del domicili es destina específicament a funcions d'oficina, amb els recursos habituals en una oficina com ara una taula de treball, telèfon professional, fax i ordinador, a més, per descomptat, d'accés a la xarxa de telecomunicacions.
 • Teletreball itinerant. Les persones teletreballadores que practiquen el treball itinerant no tenen un lloc de treball físic clarament identificat. Equipades amb un telèfon mòbil i/o un ordinador portàtil, la seva oficina és allà on hi ha la connexió telefònica adequada (o qualsevol lloc si fan servir les comunicacions sense fils). La seva feina és independent del lloc on es porta a terme.
 • Teletreball en oficines a distància. Es tracta de teletreball que es duu a terme en una oficina distant del centre de treball habitual. Inclou tant activitats individuals com equips sencers de treball. En aquests casos les persones teletreballadores acostumen a tenir accés remot als ordinadors de la seu central de l'empresa de manera que no hi ha cap diferència entre treballar a l'empresa o a l'oficina a distància.
 • Poble digital o veïnat digital. Es tracta d'una extensió del terme "telecottage" o telecentre rural i està relacionat amb estils de vida i preferències. Un veïnat digital és una comunitat sencera adreçada a estils de vida i de treball del futur. Tota la població està connectada i cada casa es troba totalment equipada amb una xarxa interna connectada a través de banda ampla amb la xarxa global.
 • Telecomerç. Es tracta essencialment de fer negocis per mitjà de la xarxa. Utilitza les TIC avançades (com Internet) per vendre i comprar productes o serveis, per reforçar les relacions amb el client i per arribar a mercats físicament llunyans sense la sobrecàrrega de presència física local. Tot i que el concepte presenta moltes similituds amb el comerç electrònic, aquest darrer es refereix més aviat a les transaccions efectives, com és el fet de rebre o gestionar una comanda.
  El telecomerç, en canvi, comprèn tots els aspectes del cicle de venda i de la relació comprador-venedor. Inclou, per exemple, l'anunci de nous productes i de serveis a potencials clients a través d'Internet, el fet de proveir mitjans per fer la comanda i possibilitar el pagament a través de les xarxes electròniques, així com oferir suport en línia i sobretot millorar la relació amb el client (per mitjà de correu electrònic o a través de comunitats electròniques).
 • Telecooperació, teleactivitat. Les actuacions basades en la telecooperació o teleactivitat representen l'aplicació de les TIC en l'àmbit individual o de les organitzacions i fan possible reforçar la relació, la informació i la col·laboració mútua. El treball d'equips virtuals a través de la xarxa n'és un bon exemple. Es tracta, doncs, de la col·laboració entre diferents individus dispersos per crear una xarxa i cooperar en la consecució d'un objectiu comú. A mesura que aquesta cooperació esdevingui més habitual i més formal podrem parlar d'organitzacions virtuals. La telecooperació o teleactivitat comporta noves habilitats i introdueix canvis en les organitzacions. En concret, els fluxos d'informació i comunicació que provenen de l'organització jeràrquica tradicional perden importància i les barreres de la comunicació es dissolen més enllà dels límits de l'organització.

Tipus segons el temps que s'hi dedica

 • Persones teletreballadores marginals. El treball principal de la persona és a l'oficina de l'empresa per la qual treballa, però de forma irregular o puntual treballa des de casa: en aquests casos acostuma a disposar de pocs equips d'oficina a casa.
  També és el cas de la persona que, a part de dedicar-se puntualment a una feina de teletreball a casa seva, a la vegada té un treball tradicional.
 • Persones teletreballadores substancials. El teletreball és regular i es combina amb la feina a l'empresa. Normalment la persona treballadora disposa de més equips tecnològics a casa, es manté el vincle amb l'empresa però d'una forma diferent, s'assembla més a una relació entre client i proveïdor.
 • Persones teletreballadores primàries. La persona es dedica a temps complet a treballar a casa. És l'única forma laboral, com a màxim, visita puntualment l'oficina, en el cas que no sigui una persona autònoma, per tant disposa de tots els equips necessaris per treballar a casa.

Tipus segons l'estatus de les persones treballadores

Dins de la modalitat de treball al domicili hi ha dues possibilitats:

 • Persones que treballen per compte propi. Les professions liberals teletreballables són aquelles que principalment realitzen tasques relacionades amb el tractament de dades i també aquelles que suposen una labor d'estudi i disseny.
 • Persones que treballen per compte d'altri. Dins d'aquest grup trobem diferents situacions:
  • Persones treballadores que dins d'una empresa amb jornada de treball convencional necessiten, per circumstàncies personals, dur a terme el treball des de casa seva.
  • Persones treballadores que s'incorporen al teletreball per la política pròpia de l'empresa que ho veu convenient.
  • Persones teletreballadores mòbils o itinerants: grup de persones que ha de realitzar la seva feina amb desplaçaments molt freqüents, per millorar la prestació de serveis al client. Estan equipades amb l'anomenada oficina mòbil: telèfon, fax, ordinador portàtil... (exemple: professionals que es dediquen al manteniment, periodistes, polítics, consultors, etc.)

EINES

Els telecentres són instal·lacions amb recursos informàtics i tècnics compartits que ofereixen tot un ventall de serveis destinats al públic en general, a persones teletreballadores o professionals autònoms o a les persones teletreballadores que treballen per compte de diferents empreses. Una de les funcions bàsiques dels telecentres és la captació del seu entorn en les tecnologies de la societat de la informació i el coneixement.

Borses

 • Borsa de treball a la xarxa de telecentres de Catalunya
 • Empreses de teletreball a Espanya
 • Portal per a persones teletreballadores impulsat per la central de teletreball
 • Portal de serveis d'ofertes de feina