Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació

Definició

Els ajuts per al Programa de requalificació professional de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA) es van establir en el Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació professional de les persones aturades. Així, el PREPARA està destinat a oferir l'oportunitat de participar en itineraris personals d'inserció i accions de requalificació professional a totes les persones treballadores en situació d'atur que no puguin ja beneficiar-se de cap subsidi. L'objectiu d'aquest programa és millorar l'ocupabilitat de les persones beneficiàries per facilitar de nou la seva incorporació al mercat laboral.

El Reial decret llei 1/2016 de 15 d’abril estableix la pròrroga automàtica del programa per períodes de sis mesos mentre la taxa de desocupació, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), superi el 18%. Aquesta mesura suposa un mecanisme de protecció addicional justificat per la situació actual del mercat de treball.

El Reial decret llei 1/2013 de 25 de gener va prorrogar aquest Programa, el va redefinir i centrà la seva funció protectora en el col·lectiu de les persones aturades, que havent esgotat i no tenint dret a prestacions o subsidis, presentin càrregues familiars o bé siguin aturades de llarga durada. En aquest sentit:

- S'incrementa l'ajuda, del 75% al 85% de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples,IPREM, per a les persones beneficiàries que acreditin 3 o més persones al seu càrrec.
- Se centra en el col·lectiu dels aturats de llarga durada (més de 12e dels últims 18 mesos en situació de desocupació) o bé que tinguin càrregues familiars, mantenint-se la resta de requisits d'accés contemplats en programes anteriors.
- Per determinar la condició de beneficiari, es manté la vinculació del requisit de les rendes reduïdes de la persona sol·licitant a les de la unitat familiar (incloent-hi ara les rendes dels pares en cas de convivència)
- D'acord amb les recomanacions del Tribunal de Comptes es corregeixen els solapaments que es donaven entre el Programa i algunes rendes assistencials.
- S'exigeix que la persona sol·licitant acrediti haver buscat activament feina durant almenys 30 dies des de la pèrdua d'altres prestacions durant el termini de sol·licitud amb l'objectiu de reforçar el seguiment del compromís d'activitat. Aquesta obligació es manté durant tot el programa i en determinarà la permanència de la persona beneficiària.

Durada (d'aquesta pròrroga)

6 mesos a partir del 16 de febrer de 2017

Sol·licituds

A l'Oficina de Treball corresponent.

Obligacions de la persona beneficiària

Mitjançant un acord signat, us comprometeu a participar en un itinerari d'inserció que serà confeccionat a mida de les vostres necessitats per professionals qualificats de l'orientació.

Els itineraris personals d'inserció d'aquest programa, la finalitat dels quals és millorar l'ocupabilitat de les persones beneficiàries, contemplen -entre d'altres- els següents àmbits d'actuació:

  • Orientació professional
  • Alfabetització digital i aplicació de les Noves Tecnologies orientades a la cerca de feina
  • Formació per a l'ocupació
  • Aproximació a la creació d'empreses i l'emprenedoria

Normativa

Resolució d'1 de febrer de 2017, del Servei Públic d'Ocupació|Ús Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la Resolució d'1 d'agost de 2013, modificada per la de 30 de juliol de 2014, per la que es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació dels ajuts econòmics d'acompanyament inclosos en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur prorrogat pel Reial Decret-llei 1/2013, de 25 de gener.

Resolució de 9 de febrer de 2016, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la Resolució d'1 d'agost de 2013, modificada per la de 30 de juliol de 2014, per la que es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació dels ajuts econòmics d'acompanyament inclosos en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur prorrogat pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener.

Resolució de 30 de juliol de 2015, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la Resolució d'1 d'agost de 2013, modificada per la de 30 de juliol de 2014, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació dels ajuts econòmics d'acompanyament inclosos en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur prorrogat pel reial decret llei 1/2013 de, de 25 de gener.

Resolució de 30 de juliol de 2014, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència i es modifica la d'1 d'agost de 2013, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les ajudes econòmiques d'acompanyament incloses en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació prorrogat pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener (BOE núm. 193 del 09/08/2014).

Resolució de 29 de juliol de 2016, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la resolució d'1 d'agost de 2013, modificada per la de 30 de juliol de 2014, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació dels  ajuts econòmics inclosos en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, prorrogat pel Reial decret llei 1/2013 de 25 de gener (BOE núm. 198 publicat el 17/08/16).

Més informació

Programa de requalificació professional - PREPARA