Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Capitalització de l'atur

Què és la capitalització?

La capitalització o pagament únic de la prestació contributiva d’atur facilita la posada en marxa d’iniciatives emprenedores i d’autoocupació.
Les persones que vulguin iniciar un negoci com a autònomes o mitjançant una societat mercantil, o bé vulguin incorporar-se a una cooperativa o societat laboral (ja existent o de nova creació) poden rebre anticipadament la prestació d’atur que els correspon i tenen pendent de cobrar.

És una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma a través de l'abonament del valor actual de l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu, per a les persones beneficiàries que vulguin:

- Incorporar-se de forma estable com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes o constituir-les, encara que s'hagi mantingut un vincle contractual previ amb les mateixes.
- Desenvolupar una activitat com a treballadors autònoms. No s'inclouran en aquest supòsit, els que es constitueixin com a treballadors autònoms econòmicament dependents subscrivint un contracte amb una empresa amb la qual haguessin mantingut un vincle contractual previ, immediatament anterior a la situació legal d'atur o pertanyent al mateix grup empresarial d'aquella.
- Destinar l'import a realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació, sempre que es vagi a posseir el control efectiu de la societat, es vagi a exercir en la mateixa una activitat professional i es produeixi una alta en la Seguretat Social en el règim especial dels treballadors per compte propi o en el règim especial dels treballadors del mar.

Quins són els requisits per capitalitzar?

1. Ser beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació i tenir pendent de rebre a data de sol·licitud, almenys, tres mensualitats. Els qui siguin titulars del dret a la prestació per cessament d'activitat és necessari que tinguin pendent de percebre un període de, almenys, sis mesos.
2. No haver fet ús d'aquest dret, en qualsevol de les seves modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.
3. Iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la resolució de concessió del dret i, en tot cas, amb data posterior a la sol·licitud.
4. En cas d'haver impugnat davant la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització es pretén, la sol·licitud de pagament únic ha de ser posterior a la resolució del procediment corresponent.
5. Els qui en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic hagin compatibilitzat la feina per compte propi amb la prestació per atur de nivell contributiu, no tindran dret a obtenir el pagament únic per constituir-se com a treballadors per compte propi o treballadors autònoms socis d'una societat mercantil.

Com se sol·licita la capitalització?

La sol·licitud haurà de ser amb data anterior a la d'incorporació a la cooperativa o societat laboral o bé a la de l'inici de l'activitat com a treballador autònom o com a soci de l'entitat mercantil, i es considerarà que aquest inici coincideix amb la data que com a tal figura a la sol·licitud d'alta del treballador en la Seguretat Social.
Es pot presentar conjuntament amb la sol·licitud de la prestació contributiva d'atur o en qualsevol moment posterior, sempre que tingueu pendent de percebre, com a mínim, tres mensualitats i no s'hagi iniciat l'activitat.

Modalitats de la capitalització

- Total: es rep per avançat el 100% de la prestació pendent de rebre per a despeses de posada en marxa del negoci o d’incorporació a la cooperativa o societat laboral o mercantil.
- Parcial: es rep un percentatge de la prestació pendent de rebre, i la resta es destina a l’abonament mensual de les quotes de la Seguretat Social que corresponguin.
- Només quotes: es destina l’import de la prestació pendent de rebre, únicament, a abonar les quotes a la Seguretat Social que corresponguin fins a percebre la totalitat de la prestació.

Com s’abona la prestació capitalitzada?

- S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interès legal dels diners.
- Si no s'obté la prestació totalment, l'import restant es podrà obtenir mitjançant abonaments mensuals per subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social.

Incompatibilitats

Si percebeu la prestació en la modalitat de pagament únic, no podreu tornar a percebre cap prestació d'atur fins que no passi un període de temps igual al que s'ha tingut en compte per capitalitzar la prestació, ni sol·licitar una capitalització nova fins que no hagin passat, com a mínim, quatre anys.

Destinataris

Persones perceptores de prestacions per desocupació. (amb més de tres meses pendents de cobrament)

Segons l'activitat que es preveu realitzar:

- Com a treballador autònom o soci d'una entitat mercantil:
S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es reduirà l'import relatiu a l'interès legal del diner. Podeu sol·licitar i obtenir exclusivament la quantitat que justifiqueu com a inversió amb un màxim del 100% de l'import de la prestació. En el supòsit d’una societat mercantil caldrà fer efectiva obligatòriament una aportació al capital social. S'inclouen les càrregues tributàries per a l'inici de l'activitat.O bé, podeu destinar el pagament únic a les despeses de constitució i funcionament de la nova societat mercantil així com al pagament de taxes i tributs. Podreu, a més, destinar fins al 15% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

- Com a soci treballador o de treball de caràcter estable en cooperativa o en societat laboral:
Podeu sol·licitar i obtenir en un sol pagament la quantitat que hagueu de desemborsar com a aportació al capital social, o bé per finançar la quota d'ingrés a la cooperativa o per a l'adquisició d'accions o participacions en la societat, sense que es puguin finançar desemborsaments futurs o pagaments ajornats.S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es reduirà l'import relatiu a l'interès legal del diner. A més, l'import de la prestació es pot destinar a sufragar les despeses de constitució i posada en funcionament de l'entitat, així com al pagament de les taxes i el preu de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

En totes les modalitats permeses per a la capitalització, si no obteniu el total de la quantia de la teva prestació en un sol pagament, d'acord amb els apartats anteriors, podeu sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant com a subvenció per a la teva cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de la teva activitat. Es farà mitjançant abonaments mensuals. O bé, podeu sol3licitar i obtenir exclusivament l'import total de la prestació pendent de percebre per subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social. Es farà mitjançant abonaments mensuals.

A què es pot destinar la capitalització?

- A les despeses de constitució i posada en marxa d’un negoci,incloses les taxes i els tributs
- A despeses d’assessorament, informació i formació (amb un límit del 15% del total en el cas persones treballadores autònomes i societats mercantils)
- A la inversió prevista en actiu fix o circulant per realitzar l'activitat
- A l’aportació al capital social a la cooperativa, inclosa la quota d’alta
- A la compra d’accions o participacions de la societat laboral o mercantil
- A les quotes de la Seguretat Social

Per a què es pot demanar?

- Per iniciar un negoci com a persona treballadora autònoma
- Per iniciar un negoci mitjançant una societat mercantil de la qual es tingui el control efectiu (de nova creació o constituïda en els darrers 12 mesos)
- Per incorporar-se com a soci/sòcia en una cooperativa o
- Societat laboral (de nova creació o ja existent)

Termini presentació

No hi establert un termini per a la presentació de la sol·licitud de capitalització. Ara bé, podreu sol·licitar la capitalització en qualsevol moment, sempre que tingueu pendent de percebre, com a mínim, tres mensualitats de la prestació contributiva de la que sou perceptor.

Lloc de presentació

Un cop emplenada la sol·licitud de capitalització l’haureu de presentar a la oficina de treball que us correspon per codi postal, junt amb la documentació requerida, segons la modalitat de capitalització sol·licitada.
Per esbrinar quina és l'Oficina de Treball que us correspon d’acord al codi postal us adjuntem l'enllaç següent: Cercador d'Oficines de Treball

Obligacions com a beneficiaris de la capitalització

- Un cop rebut l'import de la prestació, iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes.
- Presentar davant l'entitat gestora la documentació acreditativa de l'inici de l'activitat.
- Destinar la quantitat percebuda a l'aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals o mercantils, o a la inversió necessària per desenvolupar l'activitat, en el cas de treballadors autònoms.

Impresos i documentació

G146NCAP-006 - Sol·licitud de pagament únic de la prestació contributiva
G146NCAP-007 - Memòria abreujada
G146NCAP-008 - Contingut de la memòria
G146NCAP-009 - Memòria del pagament únic de la prestació contributiva
G146NCAP-010 - Documentació per sol·licitar el pagament de la prestació contributiva per iniciar activitat per compte propi
G146NCAP-011 - Documentació per sol·licitar abonament de quotes a la Seguretat Social per iniciar activitat per compte propi
G146NCAP-012 - Documentació per sol·licitar el pagament únic per a la nova creació d'una societat
G146NCAP-013 - Documentació per sol·licitar el pagament únic per a la incorporació a una societat
G146NCAP-014 - Model de certificat d'incorporació de soci/sòcia d'una cooperativa
G146NCAP-015 - Model de certificat d'incorporació de soci/sòcia a una societat (anònima o limitada) laboral

Normativa

- Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social.
- Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul al creixement de la creació d’ocupació.
- Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgent per a la reforma del mercat de treball.
- Reial decret 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als treballadors autònoms i a les cooperatives i societats laborals.
- Reial decret 1413/2005, de 25 de novembre -B.O.E n. 299, de 15/12/2005-,pel qual es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per atur i millora de l'ocupabilitat.
- Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per atur i millora de l'ocupabilitat.
- Reial decret 1044/1985, de 19 de juny - B.O.E 02/07/1985 -, pel qual es regula l’abonament de la prestació per atur en la seva modalitat de pagament únic pel valor actual del seu import, com a mesura de foment a l’ocupació.

Més informació

Capitalització o pagament únic de la prestació d'atur

Informació sobre capitalització 

Altres enllaços d’interès

+ informació sobre capitalització

Impulsar un projecte d'empresa

Muntar una empresa