Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Catalonia Occupation Service

Certificats de professionalitat

 

Què és el certificat de professionalitat? Utilitat i estructura

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

Cada unitat de competència d’un certificat de professionalitat té un bloc de formació associat que conforma un mòdul formatiu. Quan parlem de les unitats de competència ens referim a coneixements i capacitats que donen resposta a ocupacions i llocs de treball, mentre que els mòduls formatius descriuen la formació que cal per adquirir la unitat de competència corresponent.

Aquells mòduls formatius de 90 o més hores es poden subdividir en unitats formatives.

Dibuix de l’estructura d’un certificat de professionalitat:

esquema_cat_ciudadania

 

Validesa

Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol. A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

 

Avantatges per a les persones treballadores

Els certificats de professionalitat:

 • reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, independentment de com les hagin adquirides
 • serveixen per demostrar que les persones treballadores tenen aquelles qualificacions, en el moment d’optar a un lloc de treball en el qual s’exigeixi una qualificació determinada
 • faciliten l’aprenentatge permanent de tota la ciutadania mitjançant una formació modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment, tant professional com vital de la persona
 • permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, evitant en gran mesura l’abandonament de les accions formatives iniciades
 • possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat. Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu
 • permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu.

 

Persones que poden obtenir un certificat de professionalitat

Els certificats de professionalitat els poden obtenir aquelles persones que els sol·licitin i acreditin que tenen els coneixements i capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que el conformen.

No obstant això, si una persona ha assolit les capacitats recollides en una o vàries unitats de competència sense arribar a completar l’itinerari d’un certificat de professionalitat, pot sol·licitar un document d’acreditació parcial acumulable corresponent a les unitats de competència que ha superat. Així, es facilita l’aprenentatge permanent, flexible i accessible de totes les persones.

 

Expedició: qui i quan

A Catalunya, l’organisme competent per expedir i registrar els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El SOC els expedirà a instància de la persona sol·licitant, un cop demostri haver superat els mòduls corresponents a aquest certificat, o bé l’hagi obtingut mitjançant el procés de reconeixement de l’experiència laboral o de les vies no formals de formació.

 

Com aconseguir l'expedició d'un certificat de professionalitat

 • Mitjançant la superació, en l’àmbit del sistema de la formació professional per a l’ocupació, de tots els mòduls associats a les unitats de competència corresponents a un certificat de professionalitat, incloent-hi la superació o exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball que tot certificat de professionalitat té associat. La formació es realitzarà en centres que hagin estat acreditats pel SOC.
 • Mitjançant la realització de mòduls professionals per la via educativa, associats a les unitats de competència que conformen un certificat de professionalitat, sempre que s’acrediti que s’ha superat la totalitat dels mateixos.
 • L’òrgan competent de l’Administració de l’Estat així com el Departament d’Empresa i Ocupació i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convocaran procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència professional o vies no formals de formació. Les persones que mitjançant aquests procediments superin la totalitat de les unitats de competència que es corresponguin als mòduls que componen un certificat de professionalitat, podran sol·licitar l’expedició d’aquest certificat.
 • Completant un certificat de professionalitat mitjançant l’acumulació de les acreditacions parcials acumulables dels mòduls formatius associats a unitats de competència que composen aquest certificat, més la superació o l’exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball d’aquest certificat professionalitat.

 

Acreditació de la superació de les unitats de competència corresponents a un certificat de professionalitat

Via formativa (administració laboral)

 • Mitjançant la formació realitzada en un centre que hagi estat autoritzat pel SOC per impartir certificats de professionalitat. En aquest cas, l’alumne/a ha de superar amb avaluació positiva els mòduls formatius associats a cada unitat de competència que vol acreditar.

Via formativa (administració educativa)

 • Mitjançant la realització de mòduls professionals del Departament d’Ensenyament associats a les unitats de competència que conformen un certificat de professionalitat sempre que s’acrediti que s’han superat aquests mòduls.

Via acreditació d’experiència laboral i vies no formals de formació

 • Mitjançant els procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència professional o vies no formals de formació que convoquen conjuntament l’Administració laboral i l’educativa.

Més informació sobre aquest procediment, clicant aquí.

 

Definició d'una acreditació parcial acumulable

És un document que acredita a una persona que té alguna o algunes de les unitats de competència que componen un certificat de professionalitat però mai la totalitat del certificat, que hagi obtingut per qualsevol de les vies esmentades en el punt anterior.

L’acreditació parcial acumulable acredita a la persona que té almenys una part (una unitat de competència) d’un certificat de professionalitat.

El mòdul de formació pràctica en centres de treball que tot certificat de professionalitat té associat no es correspon a cap unitat de competència, per tant, no pot ser objecte d’acreditació parcial acumulable.

 

Com aconseguir l’expedició d’una acreditació parcial acumulable

Mitjançant la superació d’un o més mòduls formatius d’un certificat de professionalitat sense haver completat el certificat sempre que es correspongui a com a mínim a una unitat de competència.

 

El mòdul de formació pràctica en centres de treball d’un certificat professionalitat 

Cada certificat de professionalitat té un mòdul de formació pràctica en centres de treball associat que no es correspon a cap unitat de competència però cal haver-lo realitzat i superat per poder obtenir el certificat de professionalitat.

Aquest mòdul s’haurà de realitzar preferentment un cop s’hagi superat la resta de mòduls formatius de cada certificat de professionalitat.

La realització d’aquest mòdul es farà a través de convenis i/o acords entre els centres formatius i els centres de treball (sense perjudici de la seva subjecció al règim contemplat per les pràctiques laborals en empreses). El/La tutor/a d’aquest mòdul serà la persona responsable d’acordar el programa formatiu amb l’empresa i de realitzar, juntament amb el/la tutor/a designat/da per l’empresa, el seguiment i l’avaluació dels alumnes. Per això, el programa formatiu inclourà criteris d’avaluació observables i mesurables.

Aquest mòdul podrà ser desenvolupat en el mateix centre de formació quan així sigui autoritzat per l’Administració laboral competent per no ser possible la realització del mòdul en centres de treball, ja sigui per la inexistència de centres adequats o per altres motius degudament justificats, apreciats per l’Administració. En aquest cas, la durada del mòdul serà la recollida en l’annex corresponent al certificat de professionalitat.

Estaran exempts de realitzar el mòdul de pràctiques, els/les alumnes dels programes de formació en alternança amb el treball en l’àrea del corresponent certificat, i també les persones que puguin acreditar una experiència laboral mínima de 3 mesos que es correspongui amb les capacitats contemplades en aquest mòdul. Addicionalment, les persones que hagin obtingut l’acreditació de totes les unitats de competència d’un mateix certificat de professionalitat, a través de les convocatòries del programa Acreditatt (www.gencat.cat/acreditat) també es consideraran exempts.

 

Sol·licitud d’exempció del mòdul de formació pràctica

La sol·licitud del certificat d’exempció del mòdul de pràctiques, acreditant l’experiència laboral mínima de 3 mesos, l’haurà de presentar l’alumne/a individualment a l’entitat de formació al finalitzar la formació, mitjançant model normalitzat amb el document. També es pot sol·licitar en el moment de sol·licitar el certificat de professionalitat.

Les entitats o centres de formació recopilaran les sol·licituds d’exempció del mòdul de pràctiques del seu alumnat, adjuntant la documentació que pertoqui, i les presentaran conjuntament als registres del SOC.

En el cas que encara no hagin assolit 3 mesos no podran demanar l’exempció fins a completar-los.

El termini per sol·licitar l’exempció és  d’un mes des de l’inici de l’acció formativa i adreçades a la unitat que realitzi les tasques de seguiment de l’acció formativa.

També es pot sol·licitar en el moment que es sol·liciti el certificat de professionalitat.

Per acreditar l’experiència laboral i estar exempts s’ha de presentar

Els models que es poden trobar són:

En aquest supòsit de treballadors/ores per compte propi/autònoms cal que a més a més, aportin el document d’alta al cens d’obligats tributaris.

En aquest supòsit en que l’empresa o entitat ocupadora hagi estat dissolta, les persones sol•licitants hauran d’adjuntar també l’informe de la vida laboral, i un certificat del registre competent en funció de la forma jurídica de l’empresa o entitat ocupadora i del seu àmbit territorial d’actuació (Registre Mercantil, Registre de Cooperatives, Registre d’Associacions, Registre de Fundacions...) relatiu a la inscripció de la dissolució d’aquella entitat.

 

Els certificats de professionalitat derogats

La publicació dels reials decrets pels quals s’estableixen nous certificats de professionalitat corresponents a diferents famílies professionals que substitueixen a d’altres ja publicats anteriorment, té com a conseqüència la derogació dels reials decrets que regulaven aquests últims.

Els/Les alumnes que hagin cursat i superat certificats de professionalitat derogats sencers podran sol·licitar l’expedició del certificat de professionalitat en el termini de cinc anys des de la finalització amb avaluació positiva de la formació dels esmentats certificats de professionalitat..

 

Les convalidacions

Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable, expedida por l’administració laboral competent, seran reconegudes per l’administració educativa i convalidarà, a qui ho sol·liciti, el/s mòdul/s professional/s corresponents d’acord amb els reials decrets pels quals s’estableixen cada un dels títols de formació professional.

 

Sol·licitar un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable

Les persones hauran d’omplir la sol·licitud de certificats de professionalitat (PENDENT JOSE) o acreditacions parcials acumulables. Un cop finalitzada la sol·licitud és imprescindible imprimir-la i presentar-la per registre.

Aquesta sol·licitud s’haurà adreçar al/a la director/a del SOC, presentant-la, un cop mecanitzada i impresa, en suport paper amb la documentació complementària, l’original i una còpia, preferentment als registres de la seva  Oficina de Treball o del Servei Territorial corresponent que us indicarà la pròpia sol·licitud.

Les adreces dels Serveis Territorials són les següents:

 • Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Barcelona: c. Llull, 297, 08019 Barcelona.
 • Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Girona: plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
 • Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Lleida: c. General Britos, 3, 25007 Lleida.
 • Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Tarragona: c. Pompeu Fabra, 1 43004 Tarragona.
 • Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Terres de l’Ebre: c. de la Rosa, 9, 43500 Tortosa.

Així mateix, es poden presentar les sol·licituds per qualsevol dels procediments administratius que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per a més informació del procés de sol·licitud, inscripció, expedició i lliurament de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables descarregueu-vos la Guia informativa sobre la tramitació via web de la sol·licitud de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables

 

Les taxes

Per a l’expedició dels certificats de professionalitat o les acreditacions parcials acumulables es requereix el pagament d’unes taxes respectivament, les quanties de les quals es relacionen a continuació:

Les taxes s’exigiran d’acord amb les quotes següents:

 • Quota 1. Per expedició de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables (per unitat).
  • Quota 1.1. Certificats de professionalitat: 50,03€.
  • Quota 1.2. Acreditacions parcials acumulables: 43,03€
    
 • Quota 2. Per expedició de duplicats de certificats o acreditacions (per unitat)
  • Quota 2.1. Per expedició de cada duplicat de certificat: 18 €.
  • Quota 2.2. Per expedició de cada duplicat d’acreditació parcial acumulable: 11 €.

La taxa s’acreditarà per part de l’interessat/ada al recollir el certificat, amb el justificant del corresponent ingrés.

Les exempcions i bonificacions d’aquestes taxes són les següents:

Gaudiran d’exempció total de les quotes de la taxa, amb la justificació prèvia de llur situació, els col·lectius següents:

a) Els sol·licitants membres de famílies nombroses de categoria especial.
b) Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
e) Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Gaudiran d’una bonificació de la quota amb la justificació prèvia de llur situació, els col·lectius següents:

a) Els sol·licitants membres de famílies nombroses de categoria general, en un 50% de la quota.
b) Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que perceben alguna prestació econòmica, en un 50% de la quota.

Es preveu que aquelles persones que poden acreditar el dret a tenir bonificació o exempció d’aquestes taxes ho hauran d’indicar en l’apartat corresponent de la sol·licitud.

 

Preguntes freqüents

 Podeu consultar algunes de les preguntes freqüents

 

Normativa

Els certificats de professionalitat es regulen, de manera general, mitjançant el Reial Decret 34/2008, modificat pel Reial Decret 1675/2010

El certificats de professionalitat estant dins del subsistema de la formació professional per l’ocupació regulat en el Reial Decret 395/2007, de 23 de març.

L’estructura i el contingut de cada certificat de professionalitat es determina mitjançant un Reial Decret específic per a cadascun d’ells. Per obtenir un certificat de professionalitat s’han d’haver complert tots els requisits recollits en el Reial decret corresponent. Podeu consultar els programes i la normativa en el cercador d’especialitats del SOC, on trobareu tots els certificats de professionalitat. 

A Catalunya, ha estat publicat el Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació: Decret 182/2010

Les taxes que s’apliquen per l’expedició de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables estan regulades en la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

 

Més informació

Certificats de professionalitat: la importància d’acreditar els teus coneixements (Papers de Joventut; juliol 2012)